برنامه درسی

در زمینه مطالب علمی آموزشی

عکس

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم مرداد 1390ساعت 16:48  توسط محمود وقری  | 

مديريت هم زمان مدارج تمركززدايي در نظام برنامه ريزي درسي

نگاه «دواليستي» يا صفر و يك به موضوعات و مسايل حوزه تعليم و تربيت، كه پيچيدگي هاي خاصي دارد، وافي به مقصود نيست. تاريخ انديشه هاي تربيتي نيز از حقانيت اين گزاره حكايت مي كند.
يكي از بحث هاي جدي در اكثر نظام هاي تعليم و تربيت دنيا، مساله تمركزگرايي يا تمركز زدايي در نظام هاي برنامه ريزي درسي است كه پيچيدگي مورد اشاره شامل حال اين موضوع نيز مي شود. متاسفانه اكثر پردازش هاي انجام گرفته يا راه حل هاي ارايه شده در اين زمينه، بر انگاره هاي دواليستي متكي است و شايد به همين دليل، در عمل راه گشاي نظام هاي تعليم و تربيت نبوده است.
در اين مقاله، با الهام از اين كاستي مزمن، تلاش شده است ابتدا سطوح گوناگون آزادسازي تصميم گيري درباره برنامه هاي درسي شناسايي و سپس مديريت هم زمان مدارج يا سطوح تمركززدايي، در حمك راه حل جايگزين، تبيين و تشريح شود. حاصل بحث، مدلي براي مديريت نظام برنامه ريزي درسي است كه با عنوان «مدل هسته اي» يا «مدل آشوبناك» از آن نام برده شده است. در پايان، مجموعه اي از بايدها و نبايدهاي اجرايي ارايه شده كه زمينه ساز تحقق اين مدل است.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390ساعت 16:29  توسط محمود وقری  | 

: الگوي برنامه درسي مذاكره اي، ره يافتي نو براي تمركززدايي از آموزش متوسطه

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390ساعت 16:18  توسط محمود وقری  | 

مقالات علمی وپژوهشی درباره تمرکز و عدم تمرکز دربرنامه درسی

۱- تاملي بر تمرکزگرايي، تمرکز زدايي و بازگشت مجدد به تمرکزگرايي و بررسي دلالت هاي آنها براي نظام برنامه درسي ايران: منظري جديد

۲- تحليلي بر سياست تمرکززدايي در دو وزارتخانه "علوم، تحقيقات و فناوري" و "بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" با تاکيد بر آيين نامه تفويض اختيار برنامه هاي درسي به دانشگاه ها

۳- تحليلي بر سياست کاهش تمرکز از برنامه ريزي درسي در آموزش عالي ايران: ضرورت ها و فرصت ها

۴- اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني

۵-اندازه گيري تمرکز موضوعي و پژوهشگران متمرکز بر آن

۶-بررسي اختلال بيش فعالي، کمبود توجه و تمرکز در کودکان 6 ساله شهر يزد

۷-تاملي بر تمرکزگرايي، تمرکز زدايي و بازگشت مجدد به تمرکزگرايي و بررسي دلالت هاي آنها براي نظام برنامه درسي ايران: منظري جديد

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 14:56  توسط محمود وقری  | 

اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان

عنوان مقالات درباره تمرکز وعدم تمرکزدربرنامه درسی

اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
 4 : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) زمستان 1387; 14(4 (پياپي 55)):389-393.
 
اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
 
عاشوري احمد*,تركمن ملايري مهدي,فدايي زهرا
 
* تهران، خيابان ستارخان، خيابان نيايش، كوچه شهيد منصوري، انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان
 
 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شيراز انجام شده است.
روش: در يک بررسي آزمايشي، از ميان 125 نفر به کمک پرسش نامه پرخاشگري (AGQ) و مصاحبه تشخيصي، 32 نفر گزينش شده و به تصادف در دو گروه آزمايش و گواه جاي داده شدند. هم چنين از ميان دانش آموزان عادي همان دبيرستان ها و کلاس ها به تصادف 32 نفر به عنوان گروه مقايسه انتخاب شدند. سپس روش مداخله گروهي ابراز وجود در 12 جلسه 90 دقيقه اي در مورد گروه آزمايش انجام شد و دو گروه عادي و پرخاشگر، درماني دريافت نکردند. هر سه گروه پس از پايان دوره مداخله به پرسش نامه هاي پژوهش پاسخ دادند. داده هاي به دست آمده به کمک آزمون هاي آماري t، تحليل واريانس يک راهه و آزمون تعقيبي شفه تحليل شدند.
يافته ها: تحليل واريانس در مرحله پس آزمون در سه گروه از نظر متغيرهاي پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي (P<0.01) تفاوت معني دار نشان داد. به بيان ديگر پرخاشگري در گروه آزمايش کاهش يافت و در پيشرفت تحصيلي آنها بهبود معني دار پديد آمد.
نتيجه گيري: درمان گروهي ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي موثر است.

 
كليد واژه: پرخاشگري، درمان گروهي، ابراز وجود، پيشرفت تحصيلي

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 14:43  توسط محمود وقری  | 

اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرست

 4 : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) زمستان 1387; 14(4 (پياپي 55)):389-393.
 
اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
 
عاشوري احمد*,تركمن ملايري مهدي,فدايي زهرا
 
* تهران، خيابان ستارخان، خيابان نيايش، كوچه شهيد منصوري، انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان
 
 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شيراز انجام شده است.
روش: در يک بررسي آزمايشي، از ميان 125 نفر به کمک پرسش نامه پرخاشگري (AGQ) و مصاحبه تشخيصي، 32 نفر گزينش شده و به تصادف در دو گروه آزمايش و گواه جاي داده شدند. هم چنين از ميان دانش آموزان عادي همان دبيرستان ها و کلاس ها به تصادف 32 نفر به عنوان گروه مقايسه انتخاب شدند. سپس روش مداخله گروهي ابراز وجود در 12 جلسه 90 دقيقه اي در مورد گروه آزمايش انجام شد و دو گروه عادي و پرخاشگر، درماني دريافت نکردند. هر سه گروه پس از پايان دوره مداخله به پرسش نامه هاي پژوهش پاسخ دادند. داده هاي به دست آمده به کمک آزمون هاي آماري t، تحليل واريانس يک راهه و آزمون تعقيبي شفه تحليل شدند.
يافته ها: تحليل واريانس در مرحله پس آزمون در سه گروه از نظر متغيرهاي پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي (P<0.01) تفاوت معني دار نشان داد. به بيان ديگر پرخاشگري در گروه آزمايش کاهش يافت و در پيشرفت تحصيلي آنها بهبود معني دار پديد آمد.
نتيجه گيري: درمان گروهي ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي موثر است.

 
كليد واژه: پرخاشگري، درمان گروهي، ابراز وجود، پيشرفت تحصيلي
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 14:38  توسط محمود وقری  | 

اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان

 4 : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) زمستان 1387; 14(4 (پياپي 55)):389-393.
 
اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني
 
عاشوري احمد*,تركمن ملايري مهدي,فدايي زهرا
 
* تهران، خيابان ستارخان، خيابان نيايش، كوچه شهيد منصوري، انستيتو روانپزشكي تهران و مركز تحقيقات بهداشت روان
 
 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسي اثربخشي گروه درماني متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شيراز انجام شده است.
روش: در يک بررسي آزمايشي، از ميان 125 نفر به کمک پرسش نامه پرخاشگري (AGQ) و مصاحبه تشخيصي، 32 نفر گزينش شده و به تصادف در دو گروه آزمايش و گواه جاي داده شدند. هم چنين از ميان دانش آموزان عادي همان دبيرستان ها و کلاس ها به تصادف 32 نفر به عنوان گروه مقايسه انتخاب شدند. سپس روش مداخله گروهي ابراز وجود در 12 جلسه 90 دقيقه اي در مورد گروه آزمايش انجام شد و دو گروه عادي و پرخاشگر، درماني دريافت نکردند. هر سه گروه پس از پايان دوره مداخله به پرسش نامه هاي پژوهش پاسخ دادند. داده هاي به دست آمده به کمک آزمون هاي آماري t، تحليل واريانس يک راهه و آزمون تعقيبي شفه تحليل شدند.
يافته ها: تحليل واريانس در مرحله پس آزمون در سه گروه از نظر متغيرهاي پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي (P<0.01) تفاوت معني دار نشان داد. به بيان ديگر پرخاشگري در گروه آزمايش کاهش يافت و در پيشرفت تحصيلي آنها بهبود معني دار پديد آمد.
نتيجه گيري: درمان گروهي ابراز وجود در کاهش پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي موثر است.

 
كليد واژه: پرخاشگري، درمان گروهي، ابراز وجود، پيشرفت تحصيلي
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 14:35  توسط محمود وقری  | 

برنامه درسی متمرکز

 به نظر مي رسد كه تمركز زدايي در آموزش و پرورش به طور اعم و برنامه درسي به طور اخص در دهه هاي گذشته به شكل برجسته اي مدّ نظر قرارگرفته است و در مباحث آموزشي و سياسي يك اشتغال ذهني نسبت به تمركز زدايي آموزشي در ميان كشورهاي جهان وجود داشته است. اما اين سؤال مطرح است كه آيا تمركز زدايي در آموزش و پرورش،بالأخص در برنامه درسي يك ضرورت براي هر جامعه و نظام آموزشي است؟ تمركز و عدم تمركزپديده اي كاملاً واقعي است كه درتمام نظام ها به صورت آشكار وپنهان خودنمايي و تأثيرگذاري دارد .
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت 1390ساعت 13:42  توسط محمود وقری  | 

مدیریت خلاق

برای خلاقیت تعریف گوناگونی شده است ولی درحالت کلی می توان گفت که خلاقیت یعنی

 .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم بهمن 1389ساعت 13:56  توسط محمود وقری  | 

بسمه تعالی

موضوع:      

 برنامه ریزی- برنامه ریزی آموزشی و درسی و تفاوت آنها

نوع تحقیق:

 کتابخانه ای

زمان:    

      مهرماه 1389

مکان :    

                                                            میاندوآب

علت:         

بنا به تکلیف درس برنامه ریزی درسی پیش دبستانی

استاد:   

    جناب آقای دکتر علی عگسری

شاگرد:   

    محمود وقری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم تهران

 

 

 

مفهوم برنامه ریزی درسی :

برنامه ریزی درسی بعنوان بخشی از برنامه ریزی آموزشی از اهمیت خاصی در ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش دارد . برنامه ریزی درسی خوب موجب توسعه علم و پیشرفت فنون و تکنولوژی کشور عزیزمان خواهد بود .

برای تدوین یک برنامه درسی خوب و مفید باید روش های مختلف نوشتن آن را یاد گرفت و برای شناخت شیوه ها و روش هایی که تا اکنون در کشور های مختلف جهان عمل شده است ما را وادار خواهد ساخت تا اصول برنامه ریزی درسی را بخوبی بشناسیم . و آنها را با توجه به ارزشها و هنجارهای جامعه اسلامی خودمان طراحی نماییم .زیرا که ما در آینده نیاز به افرادی متخصص داریم که فرهنگ و ارزشهای جامعه مان قبول داشته باشند . و بر اساس آن اعتقاد است خود را پی ریزی نمایند.

تعریف برنامه ریزی :

انسان باید در تمامی ابعاد زندگی خود چه اقتصادی – چه اجتماعی – چه علمی و یا سیاسی که پیش رو دارد باید برنامه داشته باشد . یک فرد نمی تواند به تمام آرزوها و نیازهای خود دست یابد لذا باید انتخاب نماید و این انتخاب بر اساس اهداف زندگی صورت می گیرد . هر انسانی با توجه به اهداف و امکانات زندگی خود دست به انتخاب می زند و هم چنین برای رسیدن به این اهداف باید برنامه داشته باشد . نمی توان خود را به سیلاب و یا طوفان سپرد تا هر کجا که دلش خواست ببرد باید با برنامه ریزی مسیری را طی کنیم که خودمان می خواهیم .

لذا برنامه ریزی را می توان به شرح زیر تعریف کرد :

برنامه ریزی عبارت است از مجموعه فعالیت ها و روشها و امکانات برای رسیدن به هدف خاص که می توان بصورت خلاصه به شکل زیر بیان نمود : برنامه ریزی عبارت است از نقشه کشی و طرح ریزی برای دست یابی به هدف معین.

مراحل برنامه ریزی :

براساس توضیحات و تعاریف بالا می توان مراحل برنامه ریزی را به شرح زیر عنوان کرد :

1-                       شناخت وضع موجود

2-                       تعیین هدف مورد نظر

3-                       بررسی روشها و راه حلهای موجود

4-                       بررسی امکانات و وسایل مورد نیاز

5-                       انتخاب بهترین راه حل

6-                       آزمایش قبل از اجرا

7-                       اجرای قطعی

8-                       ارزشیابی

برنامه ریزی آموزشی چیست ؟                                                                                                                                                                           

آموزش موضوعی است که از ابتدای شروع زندگی یک انسان تا مرگ آن همواره باید مورد توجه قرار گیرد . و باید اذعان نمود که آموزش همیشه مورد نیاز فرد می باشد و غفلت آن جایز نمی باشد .

با توجه به اینکه مهمترین سرمایه هر ارگان – هر سازمان – هر کارخانه صنعتی و هر سیستم انسان می باشد لذا می توان گفت که در همه آنها آموزش باید یکی از ارکان مهم باشد و آموزش بدون برنامه موثر نخواهد بود لذا در همه موارد مذکور نیاز به برنامه ریزی آموزشی است و مخصوصاً در آموزش و پرورش که بحث ما نیز همان می باشد.

آموزشورورش بعنوان یک نهاد اصلی در ساختن انسان های کار آمد در جامعه نیاز شدید به برنامه ریزی آموزشی دارد.

برنامه ریزی آموزشی کلیه ابعاد و ارکان آموزش وپرورش چه اجتماعی- چه اقتصادی – چه ابتدایی- چه راهنمایی و چه متوسطو .....شامل می شود.

در آموزش و پرورش یک برنامه ریزی آموزشی خوب می تواند با ارتباط دادن کلیه اجزا نظام آموزشی مثل : معلم- دانش آموز – کلاس – بودجه – تکلونوژی و ... کار آمدی نظام آموزشی را محقق سازد لذا می توان چنین گفت که :

برنامه ریزی آموزشی عبارتست از کاربرد روشهای تحلیلی در مورد هر یک از اجزاء نظام آموزشی و هدف آن استقرار یک نظام آموزشی کار آمد است .

با توجه به تعریف بالا می توان به موارد زیر اشاره نمود که فعالیتهای یک برنامه ریزی آموزشی را شامل می شود:

1-گرد آوری اطلاعات در باره نظام آموزشی

2-تشخیص دقیق منابع آموزشی

3-تصمیم گیری در نظام آموزشی

4-به عهده گرفتن بخش عمده ای از امور مدیریت در نظام آموزشی

5-سازماندهی طرحهای وسیعی در زمینه های گونا گون آموزشی.

برنامه ریزی درسی چیست؟

اگر بخواهیم نظام آموزشی در مدرسه بهبود یابد. و اگر بخواهیم یادگیری بنحو احسن اتفاق بیافتد اگر بخواهیم تمام اجراء اموزشی مثل محتوا- اهداف- دانشآموز – معلم و .....باهم ارتباط منطقی داشته باشند. اگر بخواهیم دانش آموز و معلم با استاندداردهای محتوای کتاب آشنا شوند باید از برنامه ریزی دری کمک بگیریم. معلمن ما باید برنامه درسی کا ا بدانند و تنها اختن کتا درسی کافی نیست. معلم باید از ابتدا بداند که در آخر سال دانش آموزانش به چه جایگاهی باید برسند؟چه استاندارد هیی را باید بلد باشند؟انتظارات درس از او چه می باشد؟

برای این کار باید برنامه درسی داشته باشیم . برنامه ریزی درسی به یادگیری و طراحی عناصر و عوامل مختلف آن مربوط می شود.

عواملی وجود دارد که در فرآیند یادگیری موثر هستند. مانند توانایی های یادگیرنده- محتوای برنامه درسی- نقش معلم – نقش دانش آموز – ارتباط بین معلم و دانش آموز – فضای کلاس- وسایل آموزشی و... هر کدام به نوعی در فرآیند یادگیری موثرند. ضمن اینکه همه آنها به هم پیوسته اند و هر جزء از سیستیم به تنهایی موفق نخواهد بود و ارتباط با دیگر اجزاء موجب بهبود نتیجه خواهد شد.

یعنی هر کدام از عوامل فوق جزیی از کل محسوب می شوند.

اگر بخواهیم تعریفی را برای برنامه ریزی درسی داشته باشیم باید بگوییم که هر کس از منظری نگریسته و تعارف زیاد و گو نا گونی برای آن آورده اند ولی در حالت کلی منظور از برنامه درسی (curriculum)(راهی که باید طی شود) می باشد.

یعنی همه عوامل را باید در نظر گرفت و با ایجاد تعادل و تعامل بین آنها به رشد و تعالی دست یافت.

پس:برنامه ریزی درسی عبارتنداز: برنامه ریزی فعالیتهای یاددهی ،یاد گیری ، به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یاد گیرنده و ارزیابی میزان تحقق این تغییرات.

تفاوت برنامه ریزی آموزشی و درسی:

تفاوتی که می توان بین این دو مقوله قائل شد این است که برنامه ریزی درسی شاخه ای از برنامه ریزی آموزشی است.

برنامه ریزی آموزشی کلیه ابعاد و ارکان آموزش وپرورش را در بر می گیرد و وسعت و اهمیت آن با تحلیل نظام آموزشی آشکارتر می شود. در واقع برای شناختن هر یک از اجزاء نظام آموزشی باید ابتدا روشهای تحلیل برنامه ریزی آموزشی را آشنا باشیم.

به نظر من یک برنامه ریز آموزشی باید با تمام مسائل اقتصادی –اجتماعی – فرهنگی- سیاسی و.....که به نوعی با نظام آموزشی مرتبط هستند آشنا باشد و با تحلیل هر کدام از آن نظام ها ارتباط منطقی بین نظام آموزشی بر قرار نماید.

و از طرفی دیگر برنامه ریزی درسی یک ابزار مهم در فرآیند یاد دهی و یادگیری به شمار می رود و به نظر بنده با روح آموزش سروکار دارد اگر برنامه ریزی آموزشی یک فرضیه و تئوری باشد

برنامه ریزی درسی یک فعالیت و عملکرد است و می تواند تحلیلهای یک برنامه ریز آموزشی را کارآمد تر نماید و یا اینکه آن را به چالشی و دگر گونی به کشاند. 

نقدها و عملکردهای یک بر نامه ریزدرسی می تواند بعنوان ارزشیاب و تحلیل گر برنامه ریزی آموزشی باشداگر یک بر نامه ریزآموزشی با کل نظام های جامعه ارتباط داشته باشد باید یک بر نامریز درس با روح آموزش و واکنشهای موجود در مقابل آموزش آشنا باشد و این امر بسیار پیچیده و مشکل می باشد. در واقع کار یک برنامه ریز درسی خیلی حساس است. و می تواند در به هدف رسیدن برنامه آموزشی نقش فعالی داشته باشد.

فعالیتهای برنامه درسی در دو بخش خلاصه می شود 1- بخش طراحی2-بخش اجرا

در طراحی یک برنامه درسی باید عناصر زیر مد نظر قرار گیرد. که رابطه هر کدام از آنها با یکدیگر قابل بررسی است.

1-اهداف 2- محتوا 3- مواد آموزشی 4- راهبردهای یاد دهی و یاد گیری 5-زمان 6-فضا 7- ارزشیابی

 

برنامه ریزی درسی به عبارت ساده شامل تعیین محتوای برنامه دروس است مثل برنامه ریزی درسی ریاضی کلاس چهارم . ولی این موضوع برای برنامه درسی یک محدودیت است و دامنه عمل آن وسیع تر از تعیین محتوای یک درس در یک کلاس است و ممکن است شامل تعیین محتوای یک موضوع در یک دوره آموزشی باشد.

تهیه و تدوین یک برنامه ذرسی برای این رشته محدودیت است یعنی مفهوم آن فراتر از تدوینی رئوس مطالب درسی است بلکه شامل پیش بینی کلیه فعالیتهایی است که دانش آموز تحت رهبری و هدایت معلم در مدرسه و حتی خارج از مدرسه برای رسیدن به هدفهای معین انجام می دهد.

بعبارتی دیگر پیش بینی فرصت های یادگیری برای جمعیتی مشخص به منظور نیل به هدفهای آموزش و پرورش است که معمولاّ در مدرسه انجام می گیرد.

 

 

منابع و ماخذها:

1-                       برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل)       دکتر حسن ملکی

2-                        برنامه ریزی درسی مدارس               الف لوی  ترجمه فریده مشایخ

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم آذر 1389ساعت 16:56  توسط محمود وقری  | 

مطالب قدیمی‌تر